dot dot
bulletงานทำความสะอาดทั่วไป
bulletงานทำความสะอาดที่สูง
bulletสำนักงานออฟฟิศ
bulletโรงงานอุตสาหกรรม
bulletโรงพยาบาล
bulletทำความสะอาดโรงแรม
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท จอห์นสัน เอเชีย คลีนนิ่ง จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทบริการทำความสะอาดที่ก่อตั้งโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ และความชำนาญเป็นเวลากว่า 10 ปี มีความพร้อมที่จะบริการงานทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทีมงานที่ดูแลรับผิดชอบมุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการเชิงธุรกิจของ “ลูกค้าเสมือนหนึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ” ที่มิใช่เป็นเพียงแค่บริษัทรับจ้างทำความสะอาดเท่านั้น

จากการรวมตัวของทีมงานที่ออกมาเป็น “บริษัทจอห์นสันเอเชียคลีนนิ่งจำกัด” นั้นได้รวมจุดดี และจุดเด่นของผู้บริหารที่มีประสบการณ์อันยาวนานของแต่ละท่านมาประสานเป็นหนึ่งเดียว และรวมพลังการทำงานให้กับลูกค้าโดยยึดหลักตามปรัชญาข้างต้น

จากการเอาใจใส่ดูแลคุณภาพให้งานมีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอด้วยดีตลอดมาบริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ใช้บริการอยู่และได้มอบหมาย ให้บริษัทฯ ได้ดูแลอาคารสถานที่ของลูกค้าที่ใช้บริการอยู่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเพราะลูกค้าให้ความไว้วางใจ ในการที่นำเทคนิคการดูแลรักษาความสะอาดที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และทำให้อาคารสถานที่ เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปในด้านความสะอาด

บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการเติบโตของบริษัทฯ โดยมีแนวทางที่จะให้การเติบโตเป็นไปอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในสำนักงาน และในหน่วยงานที่ให้บริการเพื่อให้มีความพร้อมที่ก้าวไปกับบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพ โดยการพัฒนาทางด้านความรู้ในงานที่ทำ จะเน้นเรื่องความรู้ในเทคนิควิธีการทำงาน และการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯขอรับรอง และยืนยันความตั้งใจจริงที่จะบริการให้ท่านได้รับความพึงพอใจจากทีมงานที่มีความเข้าใจในงานบริการ และมีความตั้งใจจริงที่จะทำให้งานมีคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการทำความสะอาด

 

 

บริษัทฯ มุ่งที่จะเป็นองค์กรชั้นนำด้านคุณภาพ และการบริการด้านรักษาความสะอาดในอนาคตอันใกล้โดย :

- การพัฒนาบุคลกร
- การพัฒนาการบริการสู่ระบบคุณภาพมาตรฐาน
- การพัฒนาด้านเทคนิคการทำความสะอาด
- การตรวจสอบคุณภาพของงานอย่างสม่ำเสมอ
- การตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- การพัฒนามุ่งไปสู่การบริการที่เป็นเลิศ


บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากร เพื่อก้าวไปสู่ระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน ซึ่งการทำงานบริการที่สำคัญจะก้าวไปสู่จุดหมาย ได้คือความพร้อมของพนักงาน ที่มีจิตสำนึกกับงานด้านบริการ มีความมุ่งมั่น มีความรักในงาน มีการทำงานอย่างมืออาชีพ

บริษัทฯ พร้อมที่จะนำเสนอบริการที่ดีให้กับลูกค้า ทั้งในเรื่องของเทคนิคการทำงานโดยใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสถานที่โดยคำนึงถึงความประหยัด แต่ยึดถือคุณภาพงาน พนักงานที่จะให้บริการท่าน จะได้รับการฝึกอบรม ทั้งในเรื่องของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริการที่ดี เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุด

ในอนาคต บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นที่ยอมรับ ของผู้ใช้บริการโดยทั่วไป ทั้งในเรื่องของการบริการทำความสะอาด และการบริการที่ดี


บริษัทฯ มุ่งเน้นในเรื่องการอบรมพนักงานทุกระดับ เพื่อให้ได้พนักงานที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานในการทำงานในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจุดมุ่งหมายของการอบรมเพื่อให้พนักงาน ได้เรียนรู้ถึงทักษะการทำงานใหม่ๆ และพัฒนาสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้นั้นให้สามารถนำมา ใช้กับการทำงานประจำวันได้ ซึ่งการอบรมพนักงานจะมีหัวข้อในการอบรมในแต่ละระดับคือ

1. การอบรมพนักงานใหม่

การรับสมัครพนักงานใหม่ไม่ว่าพนักงานจะมีความรู้เพียงใดก็ตาม เมื่อเข้ามาทำงานในบริษัทฯ พนักงานทุกคนก็จะต้องได้รับการฝึกอบรม เหมือนอย่างพนักงานคนอื่นๆ เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้และความเข้าใจในระบบ กฏระเบียบและนโยบายของบริษัท ให้เหมือนกันเพื่อในการที่จะต้องให้บริการแก่ลูกค้า ให้เป็นที่พึงพอใจในแนวทางเดียวกัน และจะต้องรู้ถึงระบบการทำงานในแต่ละขั้นตอน ว่ามีเทคนิควิธีการทำงานอย่างไร

2. การอบรมพนักงานเก่า

พนักงานใหม่ได้รับการอบรม และเข้าใจถึงวิธีการในการให้บริการ ทำความสะอาดที่ถูกต้อง ทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้พนักงานไปประจำตามหน่วยงาน ต่างๆ เพื่อบริการให้กับลูกค้า และบริษัทฯ จะมีการเข้าไปอบรมการทำงานของพนักงาน ตามสภาพการทำงานจริงอีกรอบหนึ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การติดตามผลการอบรม

พนักงานได้ประจำหน่วยงานหลังจากได้รับการฝึกอบรมแล้ว ก็จะมีการประเมินผลการฝึกอบรม ของพนักงานว่าพวกเขาจะทำงานได้ดีเพียงใด และมีอะไรบ้างที่ขาดทักษะอยู่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติม

ระบบการควบคุมคุณภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการบริการที่เปี่ยม ไปด้วยคุณภาพและพึงพอใจของลูกเป็นปัจจัยหลัก เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่า “คุ้มค่าที่สุดในการใช้บริการ” บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบมาตรฐานของงาน โดยผ่านทีมงานที่มีประสบการณ์ของงานบริการ มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความเชี่ยวชาญ และที่สำคัญมีความพร้อม ที่จะดูแลบริหารงาน ให้บรรลุเป้าหมายและเข้าสู่คุณภาพและมาตรฐานของงานได้ โดยมีระบบดังนี้

- ระบบการตรวจสอบงานประจำวัน โดยหัวหน้าหน่วยงาน
- ระบบการตรจสอบงานประจำเดือน โดยผู้บริหารสายงานฝ่ายปฏิบัติการ
- ระบบการประเมินผลงานทุก 1 เดือน โดยลูกค้าและผู้บริหารสายงานฝ่ายปฏิบัติการ