ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวสารและกิจกรรม

 

 

1. กิจกรรม "ปลูกป่าตามรอยพ่อ"

    เมื่อวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2560

    ณ สวนสิริเจริญวรรษ

 

โครงการสวนป่าสิริเจริญวรรษ จังหวัดชลบุรี
 

 

ความเป็นมา 
         เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๓๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลขาธิการสำนักงาน กปร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าเฝ้าฯ ณ อาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาและได้พระราชดำริเกี่ยวกับงานพัฒนาสรุปได้ดังนี้ ให้พิจารณาจัดทำโครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่บริเวณเขาชีโอน ติดกับเขตวัดญาณสังวราราม อยู่ในเขตตำบลนาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาได้น้อมเกล้าฯ ถวาย จำนวนประมาณ ๓๖๐ ไร่ และพื้นที่โดยรอบโครงการป่าสิริเจริญวรรษมีอาณาเขตตามแนวสันเขาสูงทางด้านทิศเหนือและใต้สำหรับด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ให้ใช้แนวที่พ้นจากเขตโครง การพอประมาณสมควรจัดทำเป็น โครงการปลูกป่าปริมณฑลตามความเหมาะสม
วัตถุประสงค์ 
         ๑. เพื่อดูแลรักษาสวนป่าสิริเจริญวรรษให้มีความอุดมสมบูรณ์และ เป็นแหล่งอนุรักษ์ดินและน้ำ และเป็นที่ อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนตลอดไป 
         ๒. เพื่อให้เป็นแหล่งทัศนศึกษาและที่พักผ่อนหย่อนใจของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
           ๓. เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับฟื้นคืนสภาพป่าที่สมบูรณ์ 
หน่วยที่รับผิดชอบโครงการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มดำเนินการปี ๒๕๓๔ - ๒๕๔๓ รวม ๑๐ ปี
พื้นที่โครงการ ประมาณ ๓,๙๐๐ ไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]