แม่บ้าน

แผนการพัฒนาคุณภาพและการฝึกอบรมพนักงานแม่บ้านทำความสะอาด

1.ปฐมนิเทศน์ ชี้แจง ระเบียบ ข้องบังคับ บริษัท และสิทธิประโยชน์

 • ประวัติความเป็นมาบริษัทฯ กฎระเบียบ ข้อบังคับ บริษัทฯ
 • สิทธิประโยชน์ เงินเดือน สวัสดิการ
 • หลักเกณฑ์การลา วินัยการลงโทษ การพ้นสภาพ  และอื่นๆ
 • กฎระเบียบการปฏิบัติงาน / กิริยามารยาท
 • Service mine คุณสมบัติที่ดีของพนักงานทำความสะอาด
 • เทคนิคการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า / สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังและความต้องการของลูกค้า
 • หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน / การคัดแยกขยะวิชา

 

2. ความรู้เรื่องอุปกรณ์ / น้ำยาทำความสะอาด และขั้นตอนการทำความสะอาดพื้นที่แต่ละประเภท

 • ความรู้เรื่องน้ำยาทำความสะอาด / การใช้ / ความปลอดภัยในการใช้น้ำยาเบื้องต้น
 • ความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นฐานเบื่องต้น
 • ความรู้เรื่องเครื่องมือทำความสะอาดไฟฟ้าขนาดใหญ่แต่ละประเภท
 • การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ถูกวิธี
 • ความรู้เรื่องวัสดุ พื้นที่แต่ละประเภท ที่เหมาะแก่การใช้น้ำยาอุปกรณ์แต่ละประเภทให้เหมาะสม
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • กิจกรรม 5 ส.

3. การประชาสัมพันธ์ ระหว่าง แม่บ้าน / หน่วยงานและ บริษัทฯ ด้านการบริการ

 • สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อห้ามของหน่วยงาน
 • อบรมให้รู้จักผู้บังคับบัญชา ในหน่วยงาน
 • อบรมเกี่ยวกับการปรับตัว เข้ากับหน่วยงานที่ประจำการอยู่
 • การประชาสัมพันธ์ให้ แม่บ้านทราบทุกเรื่องที่ศูนย์แจ้งมา
 • ปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่
 • การช่วยเหลือลูกค้า / มารยาทต่อลูกค้า
Visitors: 12,264